Algemene voorwaarden

1.0 Algemeen:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “aanbieder” en “deelnemer”, hierna te noemen: “Bedrijfsadres.Amsterdam” en “deelnemer” waarop Bedrijfsadres.Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door Bedrijfsadres.Amsterdam derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bedrijfsadres.Amsterdam en de deelnemer zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien Bedrijfsadres.Amsterdam niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bedrijfsadres.Amsterdam in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

2.0 Deelnemers
2.1 Deelname in Bedrijfsadres.Amsterdam kent verschillende vormen en deze kunnen van tijd tot tijd aangepast en veranderd worden. In individuele gevallen kan het management een overeenkomst aanbieden aangepast aan de individuele behoeften van een deelnemer, onder voorwaarde dat de voorwaarden van de bestaande deelnemers hierdoor niet veranderen.

2.2 De overeenkomst kan eenzijdig worden beëindigd door het management van Bedrijfsadres.Amsterdam als:

2.2.1. Deelnemer komt de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden niet na.

2.2.2 Deelnemer de factuur van Bedrijfsadres.Amsterdam niet tijdig heeft voldaan.

2.2.3 Bij faillissement of bij surseance van de deelnemer en/of beslaglegging, behoud Bedrijfsadres.Amsterdam het recht op beëindigen van de overeenkomst zonder restitutie van de reeds betaalde penningen.

2.3.4 De deelnemer Bedrijfsadres.Amsterdam of de deelnemers van Bedrijfsadres.Amsterdam op enigerlei wijze schaadt.

 

3.0 Services voor deelnemers
3.1 Deelnemers mogen zich inschrijven bij de KvK met het adres van Bedrijfsadres.Amsterdam, ook mag het adres gebruikt worden voor correspondentie (geen pakkettenverkeer). Post wordt ontvangen door Bedrijfsadres.Amsterdam en gescheiden van post van andere deelnemers, en doorgegeven aan deelnemer of een gemachtigde conform het anvullende postservice abonnement.

3.2 Indien geen postservice abonnement is afgesloten zal de post niet worden doorgestuurd en worden vernietigd. Bedrijfsadres.Amsterdam is niet verantwoordelijk voor het doorsturen van de post en/of aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade.

3.3 Post zal indien het postservice abonnement is afgesloten conform afspraak fysiek worden doorgestuurd.

3.4 Bij opzegging van het deelnemen kent Bedrijfsadres.Amsterdam geen verantwoordelijkheid voor verandering van het postadres, en is dan ook niet verantwoordelijk voor het doorsturen van post en/of aansprakelijk voor schade. Bedrijfsadres.Amsterdam kan conform de machtiging overgaan tot het uitschrijven van ‘gebruiker” bij de KvK.

3.5 Deelnemers mogen zich inschrijven bij de KvK met het adres van Bedrijfsadres.Amsterdam, het adres mag door deelnemers gebruikt worden voor het verichten van kantoor en administratie doeleinden alsmede het ontvangen van klanten en gasten. Het huishoudelijke regalement van de betreffende locatie is hierbij nadrukkelijk van toepassing.

3.6 Gebruik van werk en vergaderruimte kan via de website www.bedrijfsadres.amsterdam online gereserveerd worden.

3.7 Afrekening zal conform daadwerkelijk gebruik vooraf plaatsvinden er is geen recht op restitutie.

 

4.0 Contributies
4.1 Bedrijfsadres.Amsterdam is een commerciële onderneming, Bedrijfsadres.Amsterdam wordt gefinancierd vanuit de contributies van deelnemers.
 Deelnemen geeft recht op het (KvK) vestigen en gebruik van de ruimte zoals overeengekomen in de overeenkomst.

4.2 De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in overleg met ieder individueel lid.

4.3 De contributie wordt vooruit betaald. Op de contributie wordt een systeem van voorschotbetalingen met
verrekening toegepast.

4.4 De deelname gaat in na betaling van de factuur/contributie, op de overeengekomen datum in het contract, en
geldt voor de duur zoals gespecificeerd in het contract.

4.5 Bedrijfsadres.Amsterdam gaat met de verstrekte gegevens van deelnemers zorgvuldig om. De gegevens worden niet aan
derden verstrekt zonder toestemming vooraf van deelnemers, behalve in de volgende gevallen:

4.5.1 fraudebestrijding;

4.5.2 op eerste verzoek aan justitie of andere overheidsorganisaties.

 

5.0 Opzegging
5.1 is mogelijk door de het lidmaatschap van een volgende periode niet te voldoen. Op de vervaltermijn zal Bedrijfsadres.Amsterdam de overeenkomst beeindigen.

 

6.0 Betaling
6.1 Iedere betalingstermijn krijgen deelnemers een (voorschot)factuur en/of voorschotnota voor de aankomende betalingstermijn. Door deze te betalen bevestigen deelnemers voor die aangegeven betalingstermijn dat ze steeds willen deelnemen.

6.3 Als er niet tijdig betaald wordt, zal de overeenkomst direct (eenzijdig) worden beëindigd door het management van Bedrijfsadres.Amsterdam danwel heeft de gebruiker geen recht meer om gebruik te maken van de aangeboden dienstverlening.

6.4 Indien de gebruiker niet binnen 7 dagen zelfstandig zorgt voor het uitschrijven op de Bedrijfsadres.Amsterdam locatie heeft het management van Bedrijfsadres.Amsterdam zelfstandig de bevoegdheid om voor uitschrijving (machtiging art. 14 KvK) van de onderneming van de deelnemer zorg te dragen.

6.5 Bedrijfsadres.Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de uitschrijving.

6.6 Bij akkoordverklaring door het aanvinken van de link en/of betaling verklaart deelnemer tevens akkoord te gaan
met deze Algemene Voorwaarden.

6.7 Als na de akkoordverklaring (artikel 6.6) niet binnen de gestelde (factuur)termijn is voldaan en/of niet is voldaan aan de overige gestelde voorwaarden danwel de overeenkomst niet tot stand komt is deelnemer een administratievergoeding van €75,- verschuldigd.

Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden is geldig vanaf 01 januari 2015.

 

7.0 Aansprakelijkheid:
7.1 Indien Bedrijfsadres.Amsterdam aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2 Bedrijfsadres.Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deelnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3 Indien Bedrijfsadres.Amsterdam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bedrijfsadres.Amsterdam beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4 De aansprakelijkheid van Bedrijfsadres.Amsterdam is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.5 Bedrijfsadres.Amsterdam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bedrijfsadres.Amsterdam aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bedrijfsadres.Amsterdam toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Bedrijfsadres.Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bedrijfsadres.Amsterdam of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

8.0 Vrijwaring
8.1 De deelnemer vrijwaart Bedrijfsadres.Amsterdam voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bedrijfsadres.Amsterdam toerekenbaar is. Indien Bedrijfsadres.Amsterdam uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de deelnemer gehouden Bedrijfsadres.Amsterdam zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bedrijfsadres.Amsterdam, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bedrijfsadres.Amsterdam en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de deelnemer.

 

9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

9.2 De rechter in de vestigingsplaats (Amsterdam) van Bedrijfsadres.Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Bedrijfsadres.Amsterdam is een handelsnaam van:rton
Veembroederhof 281
1019 HD Amsterdam